+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 จังหวัดนราธิวาส

id205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าโครงการ

นายสิทธิโชค พุฒยืน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ที่อยู่

บ้านกะลุบี หมู่ 9 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วัตถุประสงค์

1.ทำการพัฒนาฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มของป่าสงวนแห่งชาติกะลุบี ให้คงสภาพสมบูรณ์ของป่า

2.ทำการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของของราษฎรที่ยากไร้

เป้าหมาย

‘’ ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ ‘’

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. ทำการพัฒนาฟื้นฟู  และอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มของป่าสงวนแห่งชาติกะลุบี    ให้คงสภาพสมบูรณ์ของป่า ดำเนินการป้องกันการบุกรุกป่าสงวนเพิ่มเติม  ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้อยู่ในสภาพที่สามารถเอื้ออำนวย ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้สูงสุด
2. ทำการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของของราษฎรที่ยากไร้และไร้ที่ทำกินทั้งทาง เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้น โดยการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ  ให้แก่ราษฎรสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 จังหวัดนราธิวาส

                              หัวหน้าโครงการ นายสิทธิโชค พุฒยืน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ที่อยู่ บ้านกะลุบี หมู่ 9 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์ 1.ทำการพัฒนาฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มของป่าสงวนแห่งชาติกะลุบี ให้คงสภาพสมบูรณ์ของป่า 2.ทำการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของของราษฎรที่ยากไร้ เป้าหมาย ‘’ ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ ‘’ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. ทำการพัฒนาฟื้นฟู  และอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มของป่าสงวนแห่งชาติกะลุบี    ให้คงสภาพสมบูรณ์ของป่า ดำเนินการป้องกันการบุกรุกป่าสงวนเพิ่มเติม  ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้อยู่ในสภาพที่สามารถเอื้ออำนวย ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้สูงสุด 2. ทำการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของของราษฎรที่ยากไร้และไร้ที่ทำกินทั้งทาง เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้น โดยการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ  ให้แก่ราษฎรสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message