+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา

id203

หัวหน้าโครงการ

นายโกวิทย์ หวังทวีทรัพย์

ที่อยู่

หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ขอบเขตพื้นที่

ทิศเหนือ จด   หมู่บ้านฉลองชัย อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ทิศใต้   จด   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา และอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง

ทิศตะวันออก จด   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา

ทิศตะวันตก จด   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าธรรมชาติ พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถเอื้อประโยชน์ได้สูงสุด

2. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

3. จัดทำและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

4. เพื่อศูนย์กลางในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์

เป้าหมาย

การ อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการฯให้คงสภาพสมบรูณ์มีความหลาก หลายหลายทางชีวภาพ พัฒนาส่งเสริมในกิจกรรมงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. อนุรักษ์สภาพป่าธรรมชาติ พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถเอื้อประโยชน์ได้สูงสุด
2. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์
3. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาส่งเสริมในกิจกรรมงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา

หัวหน้าโครงการ นายโกวิทย์ หวังทวีทรัพย์ ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือ จด   หมู่บ้านฉลองชัย อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทิศใต้   จด   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา และอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ทิศตะวันออก จด   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ทิศตะวันตก จด   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าธรรมชาติ พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถเอื้อประโยชน์ได้สูงสุด 2. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3. จัดทำและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 4. เพื่อศูนย์กลางในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ เป้าหมาย การ อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการฯให้คงสภาพสมบรูณ์มีความหลาก หลายหลายทางชีวภาพ พัฒนาส่งเสริมในกิจกรรมงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ประโยชน์ต่อประชาชน 1. อนุรักษ์สภาพป่าธรรมชาติ พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถเอื้อประโยชน์ได้สูงสุด 2. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ 3. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 4. […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message