+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส

id209

ที่อยู่

หมู่ 5 ตำบล โละจูด อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ มาปลูกรวมไว้ในพื้นที่โครงการฯ

2. เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมของไม้ดอกไม้ประดับในป่า ภาคใต้ และขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น

3. เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ตลอดจนศึกษาชนิดพันธุ์ที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เพื่อส่ง เสริมให้ราษฎรรอบพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนที่สนใจ

5. เพื่อเป็นแหล่งนันทนาการให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ

6. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสาระสนเทศเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ อันสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่บุคคลที่สนใจค้นคว้าต่อไป

เป้าหมาย

1. สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ จัดแสดงพันธุ์ไม้เพื่อการศึกษาวิจัยและดูงาน

2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติในอ้อมกอดแห่งขุนเขา2, 000เมตร

3. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

4. ผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ

5. สนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

6. ดูแลและตกแต่งพื้นที่น้ำตกสิรินธร

7. จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้

8. ร่วมพัฒนาโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ มาปลูกรวมไว้ในพื้นที่โครงการฯ
2. การอนุรักษ์พันธุกรรมของไม้ดอกไม้ประดับในป่า ภาคใต้ และขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น
3. การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ตลอดจนศึกษาชนิดพันธุ์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรรอบพื้นที่มีรายได้
4. เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนที่สนใจ
5. เป็นแหล่งนันทนาการให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ
6. จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสาระสนเทศเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาค ใต้ อันสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่บุคคลที่สนใจค้นคว้าต่อไป

โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบล โละจูด อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ มาปลูกรวมไว้ในพื้นที่โครงการฯ 2. เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมของไม้ดอกไม้ประดับในป่า ภาคใต้ และขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น 3. เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ตลอดจนศึกษาชนิดพันธุ์ที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เพื่อส่ง เสริมให้ราษฎรรอบพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนที่สนใจ 5. เพื่อเป็นแหล่งนันทนาการให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ 6. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสาระสนเทศเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ อันสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่บุคคลที่สนใจค้นคว้าต่อไป เป้าหมาย 1. สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ จัดแสดงพันธุ์ไม้เพื่อการศึกษาวิจัยและดูงาน 2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติในอ้อมกอดแห่งขุนเขา2, 000เมตร 3. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 4. ผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 5. สนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6. ดูแลและตกแต่งพื้นที่น้ำตกสิรินธร 7. จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ 8. ร่วมพัฒนาโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประโยชน์ต่อประชาชน 1. รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message