+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

id210

หัวหน้าโครงการ

นายอุเซ็ง  มะสะนิง

ทื่อยู่

หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ขอบเขตพื้นที่

บริเวณริมคลองยามู ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอยะหริ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนยะหริ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

2. เพื่อจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยให้ความรู้และการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากร ป่าชายเลน

3. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูลป่าชายเลนยะหริ่ง

4. เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกทดแทนและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมการปลูกและรักษาป่าชายเลน

5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก ป่าชายเลนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

6. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้านป่าชายเลน

7. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลน

8. เป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ

เป้าหมาย

1.เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2.ดูแลรักษาพื้นที่และอำนวยสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ด้านป่าชายเลน
2. อนุรักษ์และคุ้มครองป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป
3. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

หัวหน้าโครงการ นายอุเซ็ง  มะสะนิง ทื่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขอบเขตพื้นที่ บริเวณริมคลองยามู ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอยะหริ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนยะหริ่ง วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป 2. เพื่อจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยให้ความรู้และการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากร ป่าชายเลน 3. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูลป่าชายเลนยะหริ่ง 4. เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกทดแทนและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมการปลูกและรักษาป่าชายเลน 5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก ป่าชายเลนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 6. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้านป่าชายเลน 7. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลน 8. เป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ เป้าหมาย 1.เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 2.ดูแลรักษาพื้นที่และอำนวยสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประโยชน์ต่อประชาชน 1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ด้านป่าชายเลน 2. อนุรักษ์และคุ้มครองป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป 3. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message