+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส – ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส

id211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าโครงการ

นายวัชรินท  นวลแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่

เขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองงานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

2. เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ ดูงาน ทัศนศึกษา สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน นักเรียน เยาวชนและเกษตรกร

3. เพื่อขยายผลงานการวิจัย ไปสาธิตขยายผล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น โดยเน้นด้านการปลูกฟื้นฟูป่าพรุที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับสู่เป็นป่าพรุที่ สมบูรณ์และการปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสร้างงานสร้าง อาชีพ

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักชื่อพันธุ์ไม้ ประโยชน์ของต้นไม้ตลอดจน วิธีการปลูกบำรุงรักษา ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ

5. เพื่อสำรวจและจัดหากล้าไม้ป่าพรุ สำหรับใช้สนับสนุนการปลูกขยายผลในโครงการพิเศษต่างๆ

เป้าหมาย
1. กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป
2. กลุ่มเกษตรกร
3. เป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. ศึกษาหาแนวทางการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าพรุที่เสื่อมโทรม
2. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ แหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ และ แหล่งค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
3. ขยายผลงานการวิจัย  ไปสาธิตขยายผล  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น  ที่เป็นสภาพป่าพรุ
4. ให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของการวิจัย  ค้นคว้า  บริการ  และถ่ายทอดความรู้ ด้านป่าพรุ สู่ประชาชนนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ  และ  ผู้สนใจ
5. ดำเนินการศึกษาทดลองวิจัย การฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าพรุ  การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ  การส่งเสริมใช่ประโยชน์จากป่าและพันธุ์ไม้ป่าต่างๆ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส – ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส

                            หัวหน้าโครงการ นายวัชรินท  นวลแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ที่อยู่ เขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนองงานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 2. เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ ดูงาน ทัศนศึกษา สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน นักเรียน เยาวชนและเกษตรกร 3. เพื่อขยายผลงานการวิจัย ไปสาธิตขยายผล ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น โดยเน้นด้านการปลูกฟื้นฟูป่าพรุที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับสู่เป็นป่าพรุที่ สมบูรณ์และการปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสร้างงานสร้าง อาชีพ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักชื่อพันธุ์ไม้ ประโยชน์ของต้นไม้ตลอดจน วิธีการปลูกบำรุงรักษา ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 5. เพื่อสำรวจและจัดหากล้าไม้ป่าพรุ สำหรับใช้สนับสนุนการปลูกขยายผลในโครงการพิเศษต่างๆ เป้าหมาย 1. กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป […]

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message