ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 7 (นครราชสีมา)   Read More …

บุคลากร

 โครงสร้างของส่วนประสานพระราชดำริ  มีฝ่ายรับผิดชอบ ฝ่ายหลัก ดังนี้
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ
นายนราธิป อัจฉริยชีวิน
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
นายนราธิป อัจฉริยชีวิน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

Recent Blog

Recent Photos