ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) Read More …

 

บุคลากร

 โครงสร้างส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ.
นายไพโรจน์ ปานสมุทร์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
นายไพโรจน์ ปานสมุทร์
นายศุภชาติ วรรณวงษ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นายศุภชาติ วรรณวงษ์
นายสมชาย สกุลวรรณรักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมชาย สกุลวรรณรักษ์
นางเนตรนภา เย็นใจ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นางเนตรนภา เย็นใจ
นางสาวภาวิดา จันทะบุรม
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นางสาวภาวิดา จันทะบุรม
นายธีระชัย จันทรเสนา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นายธีระชัย จันทรเสนา
นายวัชระ ธรรมสอน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายวัชระ ธรรมสอน
นายวชิรนนท์ ศรีประไหมมั่น
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายวชิรนนท์ ศรีประไหมมั่น
นายวัฒน์ธนัช วัฒน์วรกาญจน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นายวัฒน์ธนัช วัฒน์วรกาญจน์
นายปิยะวัฒน์ สุณะไตรย์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายปิยะวัฒน์ สุณะไตรย์
นายกฎ ชัยพินิจ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายนายกฎ ชัยพินิจ
นายพีรศักดิ์ แสนไชยสุริยา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นายพีรศักดิ์ แสนไชยสุริยา
นายสมพงษ์ ประยูรมหิศร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายสมพงษ์ ประยูรมหิศร

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) มีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย.
I am message box. Click edit button to change this text.