905-2 905-1

  lllne-8

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อพ.สธ.-อส.)

 

ความเปนมา

กรมปาไม ไดรวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริฯ ตั้งแต พ.ศ. 2536 โดยทานอธิบดีผอง เลงอี้ ไดรวมทูลเกลาฯ ถวายโครงการการสนับสนุนงบประมาณใหกับ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ภูทอกนอย อําเภอบุงคลา จังหวัดหนองคาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญ ขาราชการ เจ้าหน้าที่รวมในการสํารวจพืชพรรณ สนับสนุนเจาหนาที่ฝายวิชาการ
สํานักงานปาไมจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปาไมเขตนครราชสีมา รวมศึกษาชีววิทยานิเทศวิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ในพื้นที่โครงการสรางปาตามแนวพระราชดําริและปาพันธุกรรมพืช อุทยานแหงชาติทับลาน
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา การถวายพื้นที่เกาะละวะในอุทยานแหงชาติปากอาวพังงา เพื่ออนุรักษพืชพรรณไมตามเกาะ แตสามารถดําเนินการได อันเกิดจากขอจํากัดในเรื่องกฎหมายปาไม อีกทั้งในสมัย
อธิบดีสถิตย สวินทร ไดมีปญหาเกี่ยวกับประกาศพื้นที่โครงการที่ภูทอกนอยเปนปาสงวนแหงชาติ การเขาไปดําเนินการในพื้นที่ปาไม การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไม การขออนุญาตเขาศึกษาวิจัย
ในเขตพื้นที่โครงการสรางปาตามแนวพระราชดําริและปาพันธุกรรมพืช ในเขตอุทยานแหงชาติทับลานครบุรี นครราชสีมา ทําใหการประสานงานหางไป การดําเนินงานฐานขอมูลพรรณไมแหงที่จะเริ่มดําเนินการตั้งแต
ปลายป 2537 หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมหอพรรณไม กรมปาไม และมีพระราชกระแสใหศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ เชื่อมตอกับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชที่สวนจิตรลดา
ขณะนี้ดําเนินการไปมากกวา 112,688 ตัวอยาง โดยบันทึกลงในแผน ซีดี 937 แผน ซึ่งพระราชทานใหกรมปาไม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2544 ในการประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนา
ดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทยและไดมีการประชุมการจัดการใชขอมูล ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัย

การสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ การปรับโครงสรางและการปฏิรูประบบราชการ ไดจัดตั้งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชหนวยงานเดิมในกรมปาไม
ยายมาอยูในกรมใหม ทําใหพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อยูในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช
ดังนั้นจึงขอใหทางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เริ่มดําเนินการ หลังจากการเสด็จพระราชดําเนินเยือนหอพรรณไม (กรมปาไมเดิม) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ฐานขอมูลพรรณไมแหงระหวางป พ.ศ. 2544 – 2545 มีการบันทึกขอมูลตัวอยางพรรณไมแหงจํานวน 133,747 ตัวอยาง (เมษายน 2546)
จํานวน ภาพถาย 112,688 ภาพ บรรจุอยูในแผน CD จํานวน 937 แผน (SN00001-104914) ในสวนการดําเนินงาน ไดมีการแกไขปรับปรุงขอมูลมาตลอด ทั้งจากผูเชี่ยวชาญ
ดานพฤกษศาสตรตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช และผูเชี่ยวชาญดานพฤกษศาสตรที่ศึกษาวิจัยพันธุไมของประเทศไทย รวมขอมูลที่แกไขชื่อใหม จํานวน 4,674 ตัวอยางขอมูล
ตามแผนการดําเนินการป พ.ศ. 2546 มีตัวอยางพรรณไมแหงรอการบันทึกขอมูลจํานวนประมาณ 3,000 ตัวอยาง จํานวนภาพตัวอยางพรรณไมที่ไดรับการถายภาพแลวประมาณ
2,000 ตัวอยาง และมีจํานวนตัวอยางรอการถายภาพจํานวน 3,065 ตัวอยาง (SN134679-137744) การประมวลผลเบื้องตนจากฐานขอมูลพรรณไมแหงจํานวน 121,674 ตัวอยาง
(ขอมูล ตุลาคม 2545) เพื่อเปนขอมูลพื้นที่ฐานในการพัฒนาฐานขอมูลและใชในการวางแผนการวิจัย และการเก็บ และสํารวจพันธุไมของหอพรรณไมตอไป