+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ติดตามความก้าวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสงขลา เเละสตูล

ติดตามความก้าวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสงขลา เเละสตูล

1 1-2 2 3 4 5

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายประยุทธ ชุมเรียง ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคใต้ ร่วมติดตามความก้าวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา เเละสตูล กับคณะ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรีเเละคณะ

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message