+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ประชุมคณะทำงานประสานการติดตามฏีกาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงาน กปร.

ประชุมคณะทำงานประสานการติดตามฏีกาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงาน กปร.

1 2 3 4 5 6 7 8 10119

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผอ.สำนักสนองงานพระราชดำริ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานการติดตามฏีกาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงาน กปร.

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message