+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ พร้อมด้วยนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 (อุดรธานี) หัวหน้าโครงการฯในพื้นทีฯ และหน.อช.ภูลังกา ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ. นครพนม

1 2 3 4

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message